دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • سایت قدیمی انگلیسیپیوند شماره 1 زیرمنو
پیوند شماره 2 زیرمنو

اعضای هیئت علمیخانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر سودابه جولایی
عضو شورای پژوهشی

joolaee.siums.ac.ir
خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو شورای پژوهشی

rafii.fiums.ac.ir
خانم دکتر صدیقه خنجری
معاون پژوهشی

Khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
معاون آموزشی

nseyedfatemiyahoo.com
خانم دکتر لیلی بریم نژاد
عضو شورای پژوهشی

borimnejad.liums.ac.ir
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
عضو شورای پژوهشی

Ashghalifarahani.miums.ac.ir
آقای دکتر نورالدین محمدی
عضو شورای پژوهشی

nooredin.mohammadiiums.ac.ir
آقای دکتر حمید پیروی
عضو شورای پژوهشی

peyrovi.hiums.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا برادران
عضو شورای پژوهشی

baradaran.hriums.ac.ir
خانم دکتر ندا مهرداد
عضو شورای پژوهشی

neda1963yahoo.com
خانم دکتر فهیمه رنجبر
عضو هیئت علمی پژوهشی

ranjbar.fiums.ac.ir
خانم دکتر مریم قراچه
عضو هیئت علمی پژوهشی


خانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر فروغ رفیعی


rafii.fiums.ac.ir
خانم افتخار السادات حاجی کاظمی


خانم دکتر صغری نیکپور


nikiniki_syahoo.com
خانم دکتر رخشنده محمدی


خانم دکتر فرنگیس شاهپوریان


آقای دکتر حمیدرضا برادران


baradaran.hriums.ac.ir