دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی افرادخانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
عضو شورایعالی

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر سودابه جولایی
عضو شورای پژوهشی

joolaee.siums.ac.ir
خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو شورای پژوهشی

rafii.fiums.ac.ir
خانم دکتر صدیقه خنجری
رییس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

Khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
معاون آموزشی

nseyedfatemiyahoo.com
خانم دکتر لیلی بریم نژاد
عضو شورای پژوهشی

borimnejad.liums.ac.ir
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
عضو شورای پژوهشی

Ashghalifarahani.miums.ac.ir
آقای دکتر نورالدین محمدی
عضو شورای پژوهشی

nooredin.mohammadiiums.ac.ir
آقای دکتر حمید پیروی
عضو شورای پژوهشی

peyrovi.hiums.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا برادران
عضو شورای پژوهشی

baradaran.hriums.ac.ir
خانم دکتر ندا مهرداد
عضو شورای پژوهشی

neda1963yahoo.com
خانم دکتر فهیمه رنجبر
عضو هیئت علمی پژوهشی

ranjbar.fiums.ac.ir
خانم دکتر مریم قراچه
عضو هیئت علمی پژوهشی

gharacheh.miums.ac.ir

خانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
عضو شورایعالی

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو هیئت موسس

rafii.fiums.ac.ir
خانم افتخار السادات حاجی کاظمی
عضو هیئت موسس

خانم دکتر صغری نیکپور
عضو هیئت موسس

nikiniki_syahoo.com
خانم دکتر رخشنده محمدی
عضو هیئت موسس

خانم دکتر فرنگیس شاهپوریان
عضو هیئت موسس

آقای دکتر حمیدرضا برادران
عضو هیئت موسس

baradaran.hriums.ac.ir

آقای دکتر مسعود ناصری پور
عضو شواریعالی

آقای دکتر فربد عبادی فرد آذر
عضو شواریعالی

dr_febadiyahoo.com
آقای دکتر سید کاظم ملکوتی
عضو شواریعالی

malakoutikyahoo.com / kmalakoutiiums.ac.ir
خانم دکتر فاطمه حقدوست اسکویی
عضو شورایعالی

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر صدیقه خنجری
رییس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

Khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
عضو شواریعالی

seyedfatemi.niums.ac.ir
آقای دکتر حمید پیروی
عضو شواریعالی

peyrovi.hiums.ac.ir

خانم دکتر شیوا خالق پرست


shivakhaleghparastgmail.com
خانم دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور


vaseghrhgmail.com
خانم دکتر فرزانه کاشفی


kashefimidwifegmail.com