دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations43053919
h-index3329
i10-index138134

فارسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۳ | 
بروز رسانی- 98/10/02
 
 1. بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان با سابقه ی سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا سال 1396، 1398
 2. تاثیر آموزش به روش شبیه سازی سالمندی بر نگرش دانشجویان پرستاری در مراقبت از سالمندان، 1398
 3. بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی پرستاران بر مراقبت از دهان کودکان تحت تهویه مکانیکی، 1398
 4. تدوین الگوی هماهنگی آموزش و بالین پرستاری و ارائه ابزار، 1398
 5. بررسی تاثیر اجرای تمرینات تنفسی یوگا بر کنترل آسم وکیفیت زندگی کودکان دارای آسم، 1398
 6. بررسی ارتباط فعالیت های اساسی و ابزاری زندگی روزانه با خطر ایجاد زخم فشاری در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1396، 1398
 7. طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تعویق مرتبط با سلامتی در پرستاران: مطالعه ترکیبی،1398
 8. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در زمینه ساکشن لوله داخل تراشه نوزاد بر عملکرد پرستاران، 1398
 9. پذیرش فن آوری پزشکی از راه دور در پزشکان و پرستاران برای مدیریت بیماری دیابت، 1398
 10. بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی وعزت نفس نوجوانان مبتلا به ضایعات نخاعی مراجعه کننده به مرکز حمایت از آسیب های نخاعی شهر تهران، 1398
 11. بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کیفیت زندگی دختران مادران مبتلا به سرطان سینه، 1398
 12. بررسی تاثیر آموزش خود مدیریتی به روش ترکیبی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک، 1398
 13. امکان سنجی استفاده از فن آوری تلفن همراه در مدیریت بیماری های مزمن سالمندان از دیدگاه متخصصان حوزه سالمندی، 1397
 14. فرآیند خودمراقبتی در زنان مبتلا به ایدز در سنین باروری: ارائه و آزمون مدل، 1397
 15. طراحی الگوی نظارت پرستاری در ایران، 1397
 16. طراحی و اعتبار سنجی نرم افزار چند رسانه ای آموزشی برای افراد دارای کلستومی، 1396
 17. بررسی تاثیر آموزش مداخلات رفتاری بر مشکلات خواب کودکان سن مدرسه، 1396
 18. بررسی تاثیر آموزش بر قصد گزارش دهی کودک آزاری در پرستاران، 1396
 19. مقایسه تاثیر دو پوزیشن خوابیده به شکم و به پشت بر اتساع شکم در نوزادان نارس متصل به فشار مثبت راه هوایی ازراه بینی، 1396
 20. بررسی تاثیر « متابعت از درمان مبنی بر مصاحبه انگیزشی » به همراه گروه درمانی بر کیفیت زندگی، عملکرد کلی و پذیرش مراقبتهای بعد از بیماری در معتادان مواد افیونی تحت درمان MMT،1396
 21. مشارکت زنان در غربالگری پس از زایمان جهت دیابت: طراحی و تست مدل،1396
 22. بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سوءرفتار جنسی کودکان بر آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان 6 تا 12 سال، 1396
 23. بررسی اثر بخشی آموزش گروه پرستاران در کاهش آلودگی صوتی در بخش های منتخب بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1396
 24. بررسی تاثیرآموزش مهارت های مقابله ای بر تطابق مذهبی، کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به بیماری های مزمن، 1396
 25. بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی مبتلایان به دیابت نوع 2، 1395
 26. بررسی تاثیر برنامه مدیریت تنش بر پاسخ به استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، 1395
 27. بررسی تاثیر آموزش(صوتی-تصویری) بر نگرش و خودکارآمدی نسبت به ازدواج در مبتلایان به دیابت نوع یک، 1395
 28. طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ملاقات در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی: یک مطالعه اقدام پژوهی ، 1395
 29. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در رابطه با آموزش پیشگیری از سوء رفتار جنسی به کودکان دبستانی و پیش دبستانی در اراک، سال 1395
 30. بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی برساختار قامتی دانش آموزان دختر 12-10 سال، 1395
 31. طراحی راهنمای بالینی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور، 1394
 32. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی زنان معتاد در پیشگیری از رفتارهای پر خطر، 1394
 33. تعیین تاثیر ورزش های کششی حین دیالیز بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به سندرم پای بی قرار، 1394
 34. بررسی تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم، 1394
 35. مراقبت تسکینی: تحلیل مفهوم به روش تکاملی راجرز، 1394
 36. بررسی ارتباط بین توانایی شغلی و سبک زندگی بهداشتی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1392-1391،1394
 37. بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با وضعیت سلامت روانی در اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران،1394
 38. بررسی تاثیر ماساژ و موسیقی همراه با آرامسازی بر شدت درد، اضطراب و احساس آرامش بیماران سوختگی، 1394
 39. بررسی ارتباط بین سبک زندگی و وضعیت سلامت عمومی در اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران،1394
 40. بررسی فراوانی افسردگی مردان پس از زایمان همسر و ارتباط آن با عوامل فردی و خانوادگی مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبر آبادی سال 1389، 1394
 41. بررسی تاثیر آموزش و پیگیری با پیام کوتاه بر عادات غذایی و شاخص توده بدنی زنان، 1394
 42. تبیین تجربه زیسته پرستاران از حفظ کرامت انسانی بیمار، 1393
 43. بررسی ارتباط تعویق آکادمیک با موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393
 44. بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آموزش با رویکرد چند روشی و آموزش سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست، 1393
 45. تبیین چالشهای گزارش دهی پرستاران از کودک آزاری، 1393
 46. بررسی و مقایسه دیدگاه والدین در خصوص آموزش بهداشت باروری به دختران نوجوان در ایران واسترالیا، 1393
 47. بررسی شیوع بیماریهای نقص انعقادی ارثی در دختران 15- 18 ساله مبتلا به منوراژی شهر تهران، 1393
 48. بررسی مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی مدارس شهر تهران، 1393
 49. روان سنجی ابزار ارزشیابی عملکرد آموزش بالینی مدرسان پرستاری ، 1393
 50. تبیین فرایند گذر از دوره دانشجویی به پرستاری بالینی، 1393
 51. فرایند ارتقاء سلامت در زنان سرپرست خانوار: ارائه مدل، 1393
 52. < dir="RTL" >بیین شکل گیری فرایند اعتیاد در بیماران قلبی، 1392 بررسی نحوه اخذ رضایت نامه اگاهانه عمل جراحی در سانتر های جراحی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه بیماران، 1392
 53. بررسی خودپنداری ، ابعاد آن و عوامل مرتبط در کودکان 7-18 سال مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور در سطح استان گلستان، 1392
 54. مقایسه تاثیر روش قرارداد یادگیری و روش معمول(سنتی) برمیزان یادگیری خودهدایتی ورضایتمندی دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه، 1391
 55. بررسی متغیرهای مرتبط با خود کارآمدی و ارتباط آن با افزایش فعالیت های فیزیکی در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته تحت شیمی درمانی، 1391
 56. طراحی و روان سنجی ابزار ایرانی کیفیت زندگی اختصاصی گیرندگان پیوند کبد، 1391
 57. بررسی ارتباط فرسودگی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1391
 58. بررسی تاثیر بازی گروهی بر خودپنداری کودکان 11-6سال مبتلا به تالاسمی ماژور، 1391
 59. بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت مجاری ادراری در زنان متاهل، 1391
 60. بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی زنان یائسه، 1391
 61. بررسی تاثیر قراردادن درلانه بر معیارهای حرکتی استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، 1391
 62. مقایسه کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ساکن در منطقه غرب تهران با کیفیت زندگی سایر سالمندان ساکن در منطقه در سال 1389، 1391
 63. بررسی تاثیر برنامه بحث گروهی مبتنی بر توانمندسازی بر توانمندی و سبک زندگی مبتلایان به پرفشاری خون در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389، 1391
 64. بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه و انجمن استومی ایران،1390
   
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 259 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر