دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی افرادخانم دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی
عضو شورایعالی

fatemehoskouiegmail.com
خانم دکتر سودابه جولایی
عضو شورای پژوهشی

joolaee.siums.ac.ir
خانم دکتر فروغ رفیعی
عضو شورای پژوهشی

rafii.fiums.ac.ir
خانم دکتر صدیقه خنجری


Khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر نعیمه سید فاطمی
معاون آموزشی

nseyedfatemiyahoo.com
خانم دکتر لیلی بریم نژاد
رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

borimnejad.liums.ac.ir
خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی
عضو شورای پژوهشی

Ashghalifarahani.miums.ac.ir
آقای دکتر نورالدین محمدی
عضو شورای پژوهشی

nooredin.mohammadiiums.ac.ir
آقای دکتر حمید پیروی
عضو شورای پژوهشی

peyrovi.hiums.ac.ir
آقای دکتر حمیدرضا برادران
عضو شورای پژوهشی

baradaran.hriums.ac.ir
خانم دکتر ندا مهرداد
عضو شورای پژوهشی

neda1963yahoo.com
خانم دکتر فهیمه رنجبر
عضو هیئت علمی پژوهشی

ranjbar.fiums.ac.ir
خانم دکتر مریم قراچه
عضو هیئت علمی پژوهشی

gharacheh.miums.ac.ir

خانم دکتر شیوا خالق پرست


shivakhaleghparastgmail.com
خانم دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور


vaseghrhgmail.com
خانم دکتر فرزانه کاشفی


kashefimidwifegmail.com