مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
فهرست سازمان هايی که می توانند از نتايج پژوهش مرکز ما استفاده نمایند:
  • سياست گذاران ومدیران نظام سلامت
  • مديران مراکز بهداشتی درمانی
  • ارايه کنندگان خدمات بالينی بخصوص پرستاران و ماماها
  •  گروه های مختلف بيماران و مردم
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=85.4372.41410.fa
برگشت به اصل مطلب